هوشمندانه کار را جایگزین سخت کار کنیم

درخواست حذف این مطلب


ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻮﺏ ﺑُﺮ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪ.

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ۱۸ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﺪ. ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺰﻩ ﺑﺸﺘﺮ ﺎﺭ ﺮﺩ، ﻭﻟ ۱۵ ﺩﺭﺧﺖ ﺑُﺮﺪ. ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺑﺸﺘﺮ ﺎﺭ ﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ۱۰ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﺪ.

رئیسش گفت: ﺁﺧﺮﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﺒﺮﺕ ﺭﺍ ﺗﺰ ﺮﺩ؟ ﻔﺖ: ﺑﺮﺍ ﺍﻦ ﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺮﺪﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ!


✅گاهی لازم است از کارهای روزانه فارغ شویم و به ابزارها و شیوه های انجام کار، نگاهی دقیق تر بیندازیم....

هوشمندانه کار را جایگزین سخت کار نمائیم.

از ابزار کار و فکر مان استفاده کنیم

گاهی با کمی تفکر می توان از بیگاری و فعالیت تکراری جلوگیری نمود


تایم طولانی و مدت زیاد کار در قالب تیمی ملاک نیست

ملاک سرعت کار، دقت در کار و راندمان بالا میباشد.


♨️نتیجه گیری؛ زیاد کار و حجم زیاد کار، ملاک بر صحیح کار نیست، گاهی اشتباه در انجام نوع کار باعث افزایش حجم کار میشود.