اطلاع رسانی در خصوص بررسی پرونده های ارسالی در سامانه کتابدار نمونه

درخواست حذف این مطلب

روسا و س رستان ادارات، مسئولین محترم کتابخانه ها


به اطلاع کلیه مسئولین کتابخانه ها، روسای شهرستان ها می رساند مهلت بررسی پرونده های دریافتی در سامانه کتابدار نمونه به شرح ذیل در نظر گرفته شده است، مقتضی است نسبت به بررسی پرونده های دریافتی به نحو مطلوب اقدام شود.


مسئولین کتابخانه های عمومی تا تاریخ 22 مهرماه؛ نسبت به بررسی فعالیت های دریافتی اقدام نمایند.
روسای ادارات شهرستان تا تاریخ 24 مهرماه؛ نسبت به بررسی فعالیت های دریافتی اقدام نمایند.
کارشناسان استانی امور کتابخانه ها تا تاریخ 29 مهرماه ؛ نسبت به بررسی فعالیت های دریافتی اقدام نمایند.
کارشناسان استانی امور فرهنگی تا تاریخ 29 مهرماه ؛ نسبت به بررسی فعالیت های دریافتی (فرهنگی - ترویجی) اقدام نمایند.


راهنمای فرایند بررسی پرونده ها در بخش اطلاعیه های سامانه مدیریت (سامان) در دسترس قرار گرفته است. لازم به ذکر است تمامی فعالیت های ثبت شده توسط کتابداران و مسئولین کتابخانه ها، توسط ستاد مرکزی مورد ارزی قرار خواهد گرفت