ارایه نقطه نظرات جهت بررسی نقاط ضعف و قوت، کاستی ها و ... فرایند انتخاب کتابدار نمونه

درخواست حذف این مطلب


همکاران محترم و کتابداران گرامی

با عنایت به اجرای فرایند انتخاب کتابدار نمونه در سال جاری و به منظور بررسی نقاط ضعف، کاستی ها و چالش های رخ داده در اجرای آن، و همچنین با هدف بررسی روند اجرای این طرح به صورت مستمر ودر طول سال ، اداره کل توسعه کتابخانه ها و مشاکتها در نظر دارد جلسه هم شی با حضور منتخبی از کتابداران و کارشناسان برگزار نماید. لذا مقتضی است تا نقاط ضعف، کاستی ها و چالشها و پیشنهادات لازم در خصوص اجرای بهتر فرآیند انتخاب کتابدار نمونه را از طریق ایمیل و یا نظرات این پست تا تاریخ 3/10/96 ارسال نمایید.